Dimarts , 25 Juny 2024
Inici » Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat:                            CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS

NIF:                                         G-08445439

Adreça postal:                        C/ JORGE MANRIQUE, 15-19  (08035) BARCELONA

Telèfon:                                   93 428 14 53

Correu electrònic:                   info@cdhispanofr.com

Dades de contacte del            C/ JORGE MANRIQUE, 15-19  (08035) BARCELONA

Responsable de Privacitat     info@cdhispanofr.com

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Tramitació de les llicències federatives
 • Organització i informació d’activitats esportives i de lleure
 • Organització de competicions esportives
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web
 • Gestió de reserva de les instal·lacions
 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens
 • Gestió administrativa en general

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

 • Les imatges es conservaran durant el període màxim de 30 dies.
 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport al CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit al CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS, C/ JORGE MANRIQUE, 15-19 (08035) BARCELONA
 • Mitjançant un escrit dirigit al CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS a l’adreça de correu electrònic: info@cdhispanofr.com.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades