Dijous , 25 Juliol 2024
Inici » Notícies » ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS CONVOCATÒRIA

La Junta Directiva, d’acord amb l’article 9 dels Estatuts, ha aprovat convocar Assemblea General Ordinària pel proper dia 22 de Juny a les 19,00 hores en primera convocatòria i a les 19’30 h. en segona, en el local social de la nostra Entitat, carrer Jorge Manrique nº 15-19.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ORDRE DEL DIA

1er. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta de l’ assemblea anterior.

2on.- Informe del Sr. President.

3er.-  Informe financer.

4rt.- Aprovació, si s’escau, del balanç i tancament de comptes corresponent a l’exercici 2022.

5é.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost per l’exercici 2023.

6é.- Propostes de Socis, formulades per escrit, presentades deu dies abans de l’Assemblea i avalades per un mínim de 5% de firmes de socis amb dret a veu i vot.

7é.- Ratificació si s’escau del nomenament dels membres de la Junta Directiva: Sra. Antonia Fernandez Bote i Eva Pol Urrutia

8é.- Torn obert de paraula.

Atentament,

JOSEP Mª. GARCIA I MARANGES

President

Barcelona, a 6 de juny de 2.023